Skip to content
redisote logo (002)
EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut, REDI SOTE

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia innovatiivisia palveluja pystyäkseen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Uudet innovaatiot syntyvät resursseja, osaamista ja uutta tietoa yhdistämällä. REDI SOTE-hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen verkostomaista yhteiskehittämistä palveluekosysteemissä sekä uusien ja muilla toimialoilla tuotettujen teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä sote-alalla. Tavoitteena on avata teknologiayrityksille, matalan teknologian sote-alan yrityksille sekä yritystoimintaa suunnitteleville uusia kaupallisia mahdollisuuksia.

Uudenmaan esittely

Uudenmaan alueen koronatoimet tähtäävät koko Suomen menestykseen yhteiskehittämisen ja yritysten kasvua tukevien ekosysteemien yhdistämisen kautta. Hankkeen toimenpiteillä pyritään helpottamaan pandemiasta kärsineen sote-alan toipumista, tehostamaan resurssien käyttöä sekä vähentämään työttömyyttä teknologiayritysten kilpailukykyä parantamalla. Pääkaupunkiseudulla keskitytään erityisesti ikäihmisten ja kotihoidon digitaalisten palveluiden kehittämiseen. REDI SOTE -hanke tekee yhteistyötä Laakson yhteissairaala 2030 (LYS) -hankkeen kanssa.

Laurea-ammattikorkeakoulun määrittelemät vahvuusalueet ovat palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen, kokonaisturvallisuus, sosiaali- ja terveysalaa uudistava osaaminen sekä eettinen osaaminen ja johtaminen. Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tarjoaa alustan palveluinnovaatioiden tutkimiseen, suunnitteluun, testaukseen, arviointiin, mallinnukseen, toteutukseen ja jalkauttamiseen. REDI SOTEen Laurea tarjoaa asiantuntijuutta yhteiskehittämisestä sekä vaikuttavuuden arvioinnista sote-alan ekosysteemeissä. Laurea toteuttaa TKI-toimintaa yhteistyössä yritysten, kuntien ja kaupunkien, muiden tutkimuslaitosten sekä kansalaisten ja kuluttajien kanssa luoden uusia palveluja ja tuotteita.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin omistama kehitysyhtiö, joka on kansainvälinen edelläkävijä mm. digitaalisten palveluiden ja innovaatioalustojen kehittämisessä. FVH tuo RediSote-hankkeeseen osaamista erityisesti sote-alan yhteiskehittämisen ja ekosysteemien asiantuntijana ja edustaa hankkeen kokeiluympäristönä ja yritysten yhteiskehittämiskumppanina toimivaa Helsingin kaupungin sote-toimea. FVH vastaa Uudenmaan alueen yhteiskehittämisen pilottien järjestämisestä, joiden suunnitteluun, toteutukseen ja analysointiin myös Laurea osallistuu.

Varsinais-Suomen esittely

Åbo Akademi tarjoaa yrityksille digitaalisten sovellusten ja palvelujen pilotointia, evaluointia, käytettävyyden arviointia ja testausta. Erityisenä fokuksena ovat erilaiset etäratkaisut. Turun hanketiimi toteuttaa työpajoja, joissa Åbo Akademi korostaa erityisesti palvelujen kestävyyttä, luottamusta, potilasturvallisuutta, hoidon laatua sekä palvelujen käyttäjäystävällisyyttä.

Turun yliopisto tukee sosiaali- ja hyvinvointialan pk-yritysten digitekniikkaa hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan yhteiskehittämistä. Turun yliopisto tarjoaa yrityksille varhaisen vaiheen yhteiskehittämiseen työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla edistetään ideoiden ja konseptien kehittymistä prototyypeiksi ja testattaviksi ratkaisuiksi. Yritysyhteistyö nivoutuu myös alueen TE-toimiston Soteuttamoon.

Turun AMK keskittyy hankkeessa erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia edistävien digitaalisten ratkaisujen yhteiskehittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa toimialan kehitystarpeita ja mahdollisuuksia sekä löytää näihin soveltuvia olemassa olevia ja innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja. Yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin ja järjestökentän toimijoiden kanssa toteutetaan yhteiskehittämisen kokeiluja, tuotekonseptointia ja käyttäjätestausta mahdollisimman aidoissa asiakasympäristöissä.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa