Skip to content
redisote logo (002)
EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Tietosuojaseloste

LAUREAN TKI-HANKKEISSA KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä selosteessa kuvataan, miten antamiasi tietoja käsitellään Laurean tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeessa Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut REDI SOTE, hankekoodi: A77593. Hanke toteutetaan vuosina 2021-2023 yhteistyössä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Hankkeen rekisterinpitäjä:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa

Hanketoimijoita ovat Laurea AMK, Forum Virium Helsinki, Turun AMK, Turun Yliopisto ja Åbo Akademi.  Jokainen hanketoimija vastaa oman vastuualueensa tietojen keräämisestä ja käsittelystä. Hanketoimijat eivät käsittele tai pääse toistensa keräämiin tietoihin.

Hankkeen vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Projektipäällikkö Sami Kauppinen, sami.kauppinen@laurea.fi, p.+358400367567

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja hankkeen suorittajat:

Tietoja kerätään REDI SOTE-hankkeeseen osallistuvilta organisaatioilta ja yksityisiltä henkilöiltä. Hankkeessa kerättäviä tietoja ovat tilaisuuksiin, tapahtumiin ja muuhun hanketoimintaan osallistuvien organisaatioiden/henkilöiden nimet, henkilön tehtävä organisaatiossa ja yhteystiedot. Hankkeessa ei kerätä terveys- tai muita arkaluonteisia tietoja. Tiedot raportoidaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä voi tunnistaa. Tietoja käytetään hankkeen raportointiin sekä toiminnasta, uutisista ja tapahtumista viestimiseen. Tietoja ei välitetä hankkeen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustuen hankkeeseen osallistuvan henkilön suostumukseen osallistumisesta toimintaan ja tietojen keräämisestä.

Suostumuksen antajalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus missä tahansa vaiheessa.

Hankkeessa kerättävät tiedot:

Nimi, tehtävä organisaatiossa, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet:

Tietoja kerätään siten, että henkilö itse ilmoittaa ne hanketoimijoille.

Hankkeen kesto ja henkilötietojen käsittely hankkeen päättymisen jälkeen:

Kerättyjä henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymiseen asti (08/23). Hankkeen päätyttyä tutkimusrekisteri hävitetään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan seuraavasti:

  • Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen
  • Tietojen tarkastusoikeus ja niiden korjaaminen
  • Tietojen käsittelyn rajoittaminen
  • Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
  • Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen

Mikäli oikeudet estävät tieteellisen tutkimustarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti, saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa näistä oikeuksista poiketa tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.
Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.